News

Dringende kennisgewing: verpligte watermeting

Dringende kennisgewing: verpligte watermeting

Belangrike kennisgewing vir primêre landbou en landboubesighede, soos gepubliseer in die Staatskoerant van 17 Januarie 2020: Alle watergebruikers wat kommersiële besproeiing onderneem en wat nie tot ‘n watergebruikersvereniging of besproeiingsraad behoort nie,...
Dringende kennisgewing: verpligte watermeting

Urgent notice: compulsory water measuring

Important notice for primary agriculture and agribusinesses, as published in the Government Gazette of 17 January 2020: All water users that undertake commercial irrigation and who do not belong to a water user association or irrigation board required to install...