News

SA WYNPADKAART

Die Suid-Afrikaanse wynbedryf is in die proses om ’n nuwe strategiese raamwerk te formuleer wat beoog om mededingendheid en samewerking te verbeter deur onder andere meer gefokusde kommunikasie en ’n industrie-wye regulatoriese struktuur.

Van kennis na aksie

Die strategiese raamwerk vir die wynbedryf vorder flink, met ’n breë kennisbasis en toekoms-scenario’s wat nou via doelgerigte werkstrome gestalte begin kry.

Die eerste stap op pad na ’n strategiese raamwerk is einde Mei voltooi, wat ’n literatuurstudie oor onder andere die Nasionale Ontwikkelingsplan en soortgelyke stra­tegieë en planne vir die wyn- en vrugtebedrywe behels het, asook ’n breë-basis bedryfsopname.

“Die reaksie op die bedryfsopname was indrukwekkend – uit 2 800 vraelyste is 600 voltooide opnames vanuit die hele wynbe­dryf-waardeketting ontvang. Ons bedank almal wat deelgeneem het,” sê Rico Basson, VinPro besturende direkteur wat die proses saam met ander wynbedryf-rolspelers inisieer het.

Waardevolle insette is van deelnemers verkry oor onder andere hul persepsie van Handelsmerk SA, opleidingsprioriteite, behoefte aan tegnologie-oordrag, spesialiskennis met betrekking tot meganisasie en water-infrastruktuur.

Op grond van die literatuurstudie, bedryfsopname en indivi­duele gesprekke in die bedryf is die tweede fase in die proses betree. ’n Twee-dag werkswinkel is in die eerste week van Junie deur – klein groep verteenwoordigers bygewoon, waaronder die be­­sigheidseenhede, handel, privaatkelders, produsente, arbeid en die regering.

Toekoms-scenario’s is tydens hierdie sessie geformuleer, en die hoof uitsette soos geïdentifiseer tydens die eerste byeenkoms van wynbedryf-rolspelers in Januarie, is verfyn na ses werkstrome, elk met ’n doelgerigte uitkoms, aksies en komitee.

Die werkstrome behels die stimulering van groei deur ekonomiese bemagtiging en ontwikkeling; groter samewerking met betrekking tot markontwikkeling en -bevordering; die verbetering van lewensstandaarde deur sosiale ontwikkeling en opheffing; meer besigheidsgeoriënteerde kennis- en inligtingsontwikkeling; – meer globale uitkyk op menslike hulpbron-ontwikkeling en opleiding; en verhoogde effektiwiteit deur tegnologiese innovering en oordrag.

Die 20 aksies wat uit hierdie werkstrome spruit is gemeet volgens die potensiële impak op die wynbedryf, asook of dit reeds bestaan of nuut is. Warm kwessies wat hieruit na vore gekom het, sluit regeringskoppeling, transformasie, marktoe-gang, produktiwiteit en wyntoerisme in.

Elke werkstroom-komitee het tot einde Julie om lede te koöpteer, waarna die onderwerpe verder uitgepak en in oorleg met kundiges omvorm sal word na aksieplanne. Hierdie planne sal deel vorm van die uiteindelike raamwerk vir finalisering einde November vanjaar, en implementering aan die begin van 2015.

Volgens Phillip Retief, hoof uitvoerende beampte van Van Lo­veren, wat aan die werkswinkel deelgeneem het, is die proses so inklusief moontlik. “Hoewel daar nie in die eerste rondte voorsie­ning vir almal gemaak kon word nie, sal die werkstrome die geleentheid bied vir uitbreiding en betrokkenheid van alle belangegroepe,” vertel hy.

Retief is positief dat daar vir die eerste maal in 14 jaar holisties na ’n uitkoms-gebaseerde strategie gekyk word wat die hele bedryf kan diens. “Ek is oortuig daarvan dat privaatkelders spesifiek ook tot die proses, finalisering en implementering sal inkoop. Dit gaan tog daaroor om die wynmark en bedryf uit te brei en wanneer jy deel is hiervan behoort jou eie onder-neming ook daarby baat te vind,” sê Retief.

“Die uiteindelike doel van die wynbedryf strategiese oefening is die ontwikkeling van ’n strategiese raamwerk wat ons bedryf aanpasbaar, robuus, globaal mededingend en winsgewend sal maak,” vertel Basson.

,45

Go Back