News

Die 2014 VinPro Produksieplan-opname skop in Julie af, en alle pri­­mêre wynprodusente word aangemoedig om aan hierdie belangrike finansiële analise op plaasvlak deel te neem.

Die Produksieplan-projek – ’n finansiële ontleding op plaasvlak deur VinPro se landbou-ekonomie afdeling – openbaar jaarliks kritiese aanwysers wat deur die bedryf erken, versprei en gebruik word as gesaghebbende maatstaf.

“Hierdie geheelplaas-ontleding met betrekking tot produksiekostes en teikeninkomstes stel produsente in staat om hulself met die res van die be­­dryf te vergelyk,” vertel Andries van Zyl, VinPro landbou-ekonoom. Elke deelnemer ontvang sy/haar eie resultate, vergeleke met gemiddelde syfers op streeks- en bedryfsvlak, asook die top derde produsente.

Die generiese resultate word dan ook jaarliks in die bedryf bekendgemaak deur middel van studiegroepe, inligtingsdae, artikels in WynLand-tydskrif en die VinPro-webblad. ’n Uitvloeisel van die Produksieplan-opname is die VinPro Kostegids, wat jaarliks in Junie gratis in die bedryf uitgegee word en aspekte soos arbeidsnorme en vestigings- en meganisasiekostes insluit.

“Deelname is gratis en vrywillig en alle inligting word streng vertroulik hanteer,” beklemtoon Andries.

Die Opname behels eerstens bywoning van ’n invoersessie in die betrokke produsent se streek gedurende Julie en Au-gustus, waartydens die formaat en proses verduidelik word en invoervorms aan deelnemers voorsien word. Na indiening van die voltooide invoervorms, word die resultate verwerk, en tydens ’n reeks terugvoersessies in die onderskeie streke gedurende November ontvang elke produsent sy eie resultate, gemeet aan die bedryf, streek en top derde.

VinPro se landbou-ekonome, Pieter van Niekerk en Andries van Zyl, is ook beskikbaar vir individuele bystand om die vorms te voltooi, waar nodig. Om na die eerste reeks invoersessies in u distrik genooi te word, kontak Soria Muir by 023 347 1566 of e-pos muirs@vinpro.co.za teen 20 Julie 2014.

,71

Go Back