Wine Processor

 • AANSOEK OM LIDMAATSKAP
  APPLICATION FOR MEMBERSHIP
  WYNVERWERKER
  WINE PROCESSOR
  VEREISTE VIR LIDMAATSKAP:

  Verwerk minstens 5 (vyf) ton wyndruiwe in ʼn SADC-land en maak wyn daaruit vir kommersiële doeleindes, as ʼn geregistreerde SAWIS-lid.

  FOOIE:

  Aansluitingsfooi: Geen
  Jaarlikse fooi: Volgens tonne verwerk, gefaktureer in Oktober (Sien glyskaal hier).

  NEEM KENNIS:

  Vinpro-lidmaatskap is nie aan ’n drankkwota gekoppel nie.

  AANSOEKE & NAVRAE:

  Tel: 021 276 0458, E-pos: member@vinpro.co.za

  MEMBERSHIP REQUIREMENT:

  Process at least 5 (five) tons of wine grapes in a SADC country and make wine from it for commercial purposes, as a registered SAWIS member.

  FEES:

  Application fee: None
  Annual fee: According to tonnes processed, invoiced In October (See fee structure here).

  PLEASE NOTE:

  Vinpro membership is not linked to a liquor quota of any kind.

  APPLICATIONS & ENQUIRIES:

  Tel: 021 276 0458, E-mail: member@vinpro.co.za

 • AANSOEK OM LIDMAATSKAP
  WYNVERWERKER
  VEREISTE VIR LIDMAATSKAP:

  Verwerk minstens 5 (vyf) ton wyndruiwe in ʼn SADC-land en maak wyn daaruit vir kommersiële doeleindes, as ʼn geregistreerde SAWIS-lid.

  FOOIE:

  Aansluitingsfooi: Geen
  Jaarlikse fooi: Volgens tonne verwerk, gefaktureer in Oktober (Sien glyskaal hier).

  NEEM KENNIS:

  Vinpro-lidmaatskap is nie aan ’n drankkwota gekoppel nie.

  AANSOEKE & NAVRAE:

  Tel: 021 276 0458, E-pos: member@vinpro.co.za

  APPLICATION FOR MEMBERSHIP
  WINE PROCESSOR
  MEMBERSHIP REQUIREMENT:

  Process at least 5 (five) tons of wine grapes in a SADC country and make wine from it for commercial purposes, as a registered SAWIS member.

  FEES:

  Application fee: None
  Annual fee: According to tonnes processed, invoiced In October (See fee structure here).

  PLEASE NOTE:

  Vinpro membership is not linked to a liquor quota of any kind.

  APPLICATIONS & ENQUIRIES:

  Tel: 021 276 0458, E-mail: member@vinpro.co.za

 • BESONDERHEDE / DETAILS
 • BESONDERHEDE VAN REGSENTITEIT VERTEENWOORDIGER (INDIEN ENTITEIT):
  DETAILS OF LEGAL ENTITY REPRESENTATIVE (IF ENTITY):
 • HEG AFSKRIFTE VAN DIE VOLGENDE DOKUMENTE AAN, WAAR VAN TOEPASSING:
  ATTACH COPIES OF THE FOLLOWING DOCUMENTS, WHERE APPLICABLE:
  REGSENTITEIT: / LEGAL ENTITY:
 • Laai die resolusievorm af, onderteken en laai bo op (LAAI AF) / Download the resolution form, complete and submit above (DOWNLOAD)
 • Sertifikaatvan inlywing / Certificate of incorporation
 • Stigtings-verklaring / Founding statement
 • Trustakte / Deed of Trust
 • Vennootskaps-ooreenkoms / Partnership agreement
 • INDIVIDU / INDIVIDUAL
 • ID Dokument/ ID Document
 • SAWIS
  INLIGTING / INFORMATION
 • KELDERINLIGTING / CELLAR INFORMATION
 • ONDERTEKENING / SIGNATURE
 • Ek verklaar dat die inligting verstrek, waar en juis is. Indien die aansoek deur die direksie goedgekeur word, onderneem ek in my persoonlike hoedanigheid, of as verteenwoordiger van ’n regsentiteit, om my/ons te onderwerp aan die bepalings van die Akte van Vinpro, ingesluit die organisasie se waardes en om alle reëls/verpligtinge na te kom. Verder, gee ek/ons toestemming dat inligting wat betrekking het op hierdie aansoek of my/ons toekomstige lidmaatskap status, by SAWIS aangevra mag word.
  I hereby declare that the information herein is true and correct. If my/our application is approved by the board I, in my personal capacity, or as representative of the legal entity, undertake to subject myself/ourselves to the provisions of the MOI of Vinpro, including the organisation’s values and to adhere to all the rules/obligations thereunder. Furthermore, I/we give permission that information concerning this application or my/our future membership status, may be requested from SAWIS.