News

Soos aangedui in die kennisgewing van die Algemene Jaarvergadering gedateer 7 Oktober 2020, roteer mnr DJ (Niël) Joubert vanjaar as Vinpro-direkteur vir die Klein Karoo-streek ingevolge die Vinpro Akte van Oprigting. Mnr Joubert het egter aangedui dat hy homself nie weer herkiesbaar stel as direkteur vir die streek nie.

Slegs een nominasie is uit die streek ontvang om hom op te volg, naamlik mnr JA (Jandré) Human van Suid-Kaap Wingerde. Mnr Human voldoen aan die vereistes gestel in klousule 13 van die Akte van Oprigting, en geen ander nominasies is ontvang nie.

Mnr Human is dus outomaties die verkose Vinpro-direkteur vir die Klein Karoo-streek en sy aanstelling word op 11 November 2020 op die Vinpro Algemene Jaarvergadering bekragtig.

Die Vinpro-direksie wens mnr Human geluk met sy verkiesing tot die direksie.


As indicated in the notice of the Annual General Meeting dated 7 October 2020, Mr DJ (Niël) Joubert will rotate this year as Vinpro board member for the Klein Karoo region in terms of the Vinpro Memorandum of Association. However, Mr Joubert has indicated that he will not run for re-election as board member of the region.

Only one nomination was received from the region to succeed him, namely Mr JA (Jandré) Human from Southern Cape Vineyards. Mr Human complied with the requirements set out in clause 13 of the Memorandum of Association, and no other nominations were received.

Mr Human is therefore automatically the elected Vinpro board member for the Klein Karoo region and his appointment will be ratified at the Vinpro Annual General Meeting on 11 November 2020.

The Vinpro board congratulates Mr Human on his election to the board.

NAVRAE / ENQUIRIES: Paiter Botha, tel 021 276 0429, email bothap@vinpro.co.za

Go Back