News

Die belanghebbers* in die Laborie Dialoog-inisiatief (LDI) het hul verbintenis tot die vestiging van ‘n verteenwoordigende multi-belangegroep sosiale dialoogplatform herbevestig. Die LDI het enersdenkende burgerlike samelewingsgroepe uitgenooi om by hulle aan te sluit om volhoubare transformasie van die landelike gemeenskap te bewerkstellig, asook in die koördinering en deel van inisiatiewe wat die ekonomiese lewensvatbaarheid van die landbouwaardeketting sal verbeter, insluitend die welsyn van werkers en die lewensomstandighede van landelike gemeenskappe.

Die LDI verwerp eenparig die gewelddadige stakings, asook die beskadiging van eiendom soos wat pas weer in die Ceres-area ondervind is. Belanghebbers het saamgestem dat die opportunisme en politieke uitbuiting vir korttermyn gewin wat in die onlangse jare tydens gebeurtenisse soos hierdie ervaar is, aan die kaak gestel moet word en dat diegene wat hulself skuldig maak aan intimidasie, geweld en beskadiging van eiendom aanspreeklik gehou moet word vir hul dade. Voortgesette gewelddadige en destruktiewe optrede hou historiese stereotipering en wanpersepsies van verskillende belangegroepe in stand ten koste van werkers en werkgewers, en kan nie goedgekeur word nie.

Die LDI doen ‘n beroep op die media om regverdig en gebalanseerd oor gebeure verslag te doen. Misinformasie en uitbuiting van kwesbare werkers deur derde partye via die media is ‘n hoogs problematiese verskynsel die afgelope paar jaar.

Die LDI moedig konstruktiewe gespreksvoering in die werksplek en die vind van konstruktiewe oplossings aan. Die LDI verwelkom die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA) se voorgestelde werksplekbemiddelingsprosedure vir die landbousektor, wat in die volgende 3-4 maande geloods gaan word in die vrugtesektor in die Wes-Kaap. Hierdie loodsprojek vorm deel van die Fruit Industry Social Compact (FISC), ontwikkel deur die Fruit Industry Value Chain Round Table-proses (FIVCRT) onder die beskerming van die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye (DAFF) en Vrugte Suid-Afrika (FSA).

‘n Soortgelyke rondetafel-proses is onlangs deur die wynsektor in die lewe geroep. Toepaslike gemeenskaplike kwessies soos die ontwikkeling en implementering van beste praktyke en prosedures om verskeie landelike uitdagings aan te pak, sal gesamentlik deur die twee groeperinge ondersoek word. 

Die LDI oorweeg tans toenadering deur verskeie belanghebbers om by die oorspronklike groep aan te sluit ten einde inklusiwiteit te bewerkstellig en soortgelyke prosesse op ‘n nasionale, provinsiale en streeksvlak te bespoedig. Belanghebbers is oortuig dat gesamentlike en deursigtige inisiatiewe soos die LDI, die enigste manier is om die weg te baan vir ‘n nuwe benadering tot dialoog waardeur omvangryke sosio-ekonomiese uitdagings in landelike areas die hoof gebied kan word.

NAVRAE:

Anton Rabe, HORTGRO: 083 453 3422

Katishi Masemola, FAWU: 082 467 2509

Rico Basson, VinPro: 082 698 4761

* Die LDI is in Junie 2015 geformaliseer nadat die bedryfsliggame VinPro en HORTGRO, wat onderskeidelik die wyn- en sagtevrugtebedryf verteenwoordig, en FAWU (Food and Allied Workers’ Union) ‘n Samewerkingsooreenkoms (MOU) onderteken het. Die partye is verbind tot ses fokusareas, naamlik Ekonomiese Ontwikkeling; Sosiale Ontwikkeling en Opheffing; Menslike Hulpbron Ontwikkeling; Marktoegang, -Ontwikkeling en Handelspromosie; Kennisbestuur en Inligtingstelsels; asook Tegniese Navorsing, Oordrag en Intelligensie. Die KVBA het ingestem om met die inisiatief saam te werk, terwyl AWETUC, wat verskeie ongeaffilieerde vakbonde verteenwoordig, tans formele aansluiting by die LDI oorweeg. AWETUC het ‘n aantal LDI-vergaderings in die afgelope paar maande bygewoon.  

,289

Go Back