News

Belangrike kennisgewing vir primêre landbou en landboubesighede, soos gepubliseer in die Staatskoerant van 17 Januarie 2020:

Alle watergebruikers wat kommersiële besproeiing onderneem en wat nie tot ‘n watergebruikersvereniging of besproeiingsraad behoort nie, moet binne 30 dae vanaf die publikasiedatum meters installeer en verslag doen oor verbruik.

Die waarnemende DG van die Departement het sy magtiging uitgeroep kragtens artikel 22 (2), saamgelees met Bylae 3, punt 4 van die Nasionale Waterwet, om te vereis dat alle watergebruikers wat kommersiële besproeiing onderneem, watermeters moet installeer. Hierdie kennisgewing volg op ‘n soortgelyke vereiste wat in 2017 gestel is aan besproeiers wat aan besproeiingsrade of watergebruikersverenigings behoort.

Die installasie moet binne 30 dae na hierdie kennisgewing plaasvind, bereken as 17 Februarie 2020 en die koste is vir die rekening van elke gebruiker. Die spesifikasies vir die watermeter moet voldoen aan die bepalings van die 2017-publikasie. Watergebruikers wat buite ‘n besproeiingsraad of watergebruikersvereniging val, moet maandeliks verslae by die betrokke agentskap vir waterbestuur indien soos uiteengesit in die riglyn vir watergebruikers wat deur die Departement uitgereik is.

Laai addisionele dokumentasie hier onder af:
National Water Act Compulsory Metering
Irrigation Measurement Regulations: Feb 2017
Guideline for water users

Kontak die watergebruikersvereniging in u streek vir verdere inligting.

Go Back