Associated

 • VINPRO NOOI JOU HIERMEE
  UIT OM AAN TE SLUIT AS ’N
  VINPRO HEREBY INVITES
  YOU TO BECOME AN
  GEASSOSIEERDE LID

  Bevestig asb u aanvaarding van die
  uitnodiging deur die vorm the onderteken.

  ASSOCIATED MEMBER

  Please confirm your acceptance
  of this invitation by signing below.

  VEREISTE VIR LIDMAATSKAP:

  Persoon of instansie moet werksaam in, of verwant wees aan die wynbedryf, bv wingerdboukundige, wynmaker, plaas-bestuurder, navorser, student, wynroete of kultivarassosiasie. Geen SAWIS-lidmaatskap nodig nie.

  FOOIE:

  Aansluitingsfooi: Geen
  Jaarlikse fooi: R575 per jaar (BTW in)

  NEEM KENNIS:

  Vinpro-lidmaatskap is nie aan ’n drankkwota gekoppel nie.

  AANSOEKE & NAVRAE:

  Tel: 021 276 0458, E-pos: member@vinpro.co.za

  MEMBERSHIP REQUIREMENT:

  Person or organisation should work in or be closely related to the wine industry, eg viticulturist, winemaker, farm manager, researcher, student, wine route or cultivar association. No SAWIS membership needed.

  FEES:

  Application fee: None
  Annual fee: R575 per annum (VAT incl).

  PLEASE NOTE:

  Vinpro membership is not linked to a liquor quota of any kind.

  APPLICATIONS & ENQUIRIES:

  Tel: 021 276 0458, E-mail: member@vinpro.co.za

 • VINPRO NOOI JOU HIERMEE
  UIT OM AAN TE SLUIT AS ’N
  GEASSOSIEERDE LID

  Bevestig asb u aanvaarding van die
  uitnodiging deur die vorm the onderteken.

  VEREISTE VIR LIDMAATSKAP:

  Persoon of instansie moet werksaam in, of verwant wees aan die wynbedryf, bv wingerdboukundige, wynmaker, plaas-bestuurder, navorser, student, wynroete of kultivarassosiasie. Geen SAWIS-lidmaatskap nodig nie.

  FOOIE:

  Aansluitingsfooi: R575 (BTW in)
  Jaarlikse fooi: R575 per jaar (BTW in)

  NEEM KENNIS:

  Vinpro-lidmaatskap is nie aan ’n drankkwota gekoppel nie.

  AANSOEKE & NAVRAE:

  Tel: 021 276 0458, E-pos: member@vinpro.co.za

  VINPRO HEREBY INVITES
  YOU TO BECOME AN
  ASSOCIATED MEMBER

  Please confirm your acceptance
  of this invitation by signing below.

  MEMBERSHIP REQUIREMENT:

  Person or organisation should work in or be closely related to the wine industry, eg viticulturist, winemaker, farm manager, researcher, student, wine route or cultivar association. No SAWIS membership needed.

  FEES:

  Application fee: R575 (VAT incl)
  Annual fee: R575 per annum (VAT incl).

  PLEASE NOTE:

  Vinpro membership is not linked to a liquor quota of any kind.

  APPLICATIONS & ENQUIRIES:

  Tel: 021 276 0458, E-mail: member@vinpro.co.za

 • BESONDERHEDE / DETAILS
 • BESONDERHEDE VAN REGSENTITEIT VERTEENWOORDIGER (INDIEN ENTITEIT):
  DETAILS OF LEGAL ENTITY REPRESENTATIVE (IF ENTITY):
 • HEG AFSKRIFTE VAN DIE VOLGENDE DOKUMENTE AAN, WAAR VAN TOEPASSING:
  ATTACH COPIES OF THE FOLLOWING DOCUMENTS, WHERE APPLICABLE:
  REGSENTITEIT: / LEGAL ENTITY:
 • Laai die resolusievorm af, onderteken en laai bo op (LAAI AF) / Download the resolution form, complete and submit above (DOWNLOAD)
 • Sertifikaatvan inlywing / Certificate of incorporation
 • Stigtings-verklaring / Founding statement
 • Trustakte / Deed of Trust
 • Vennootskapsooreenkoms / Partnership agreement
 • INDIVIDU / INDIVIDUAL
 • ID Dokument/ ID Document
 • AANVAARDING / ACCEPTANCE
 • Ek aanvaar hiermee in my persoonlike hoedanigheid, of as verteenwoordiger van die regsentiteit, die Vinpro-direksie se uitnodiging om as geassosieerde lid aan te sluit. Ek verklaar dat die inligting verstrek waar en juis is en onderneem om my/ons te onderwerp aan die bepalings van die Akte van Vinpro, ingesluit die organisasie se waardes, en om alle reëls/verpligtinge na te kom.
  I hereby accept the invitation by the Vinpro board to become an associated member, in my personal capacity, or as representative of the legal entity. I declare that the information herein is true and correct and undertake to subject myself/ ourselves to the provisions of the MOI of Vinpro, including the organisation’s values, and to adhere to all the rules/obligations thereunder.