Wine Grape Producers

 • AANSOEK OM LIDMAATSKAP
  APPLICATION FOR MEMBERSHIP
  WYNDRUIFPRODUSENT
  WINE GRAPE PRODUCER
  VEREISTE VIR LIDMAATSKAP:

  Produseer minstens 5 (vyf) ton wyndruiwe in ʼn SADC- land en / of lewer dit aan ʼn kelder vir die maak van wyn, spiritualieë of sap, as ʼn geregistreerde SAWIS-lid.

  FOOIE:

  Aansluitingsfooi: Geen voor 30 Junie 2018.
  Jaarlikse fooi: Onder oorweging van Julie 2019.

  NEEM KENNIS:

  Vinpro-lidmaatskap is nie aan ’n drankkwota gekoppel nie.

  AANSOEKE & NAVRAE:

  Tel: 021 276 0458, E-pos: member@vinpro.co.za

  MEMBERSHIP REQUIREMENT:

  Produce at least 5 (five) tons of wine grapes in a SADC country and / or deliver it to a cellar for the production of wine, spirits or juice, as a registered SAWIS member.

  FEES:

  Application fee: None before 30 June 2018.
  Annual fee: Under consideration from July 2019.

  PLEASE NOTE:

  Vinpro membership is not linked to a liquor quota of any kind.

  APPLICATIONS & ENQUIRIES:

  Tel: 021 276 0458, E-mail: member@vinpro.co.za

 • AANSOEK OM LIDMAATSKAP
  WYNDRUIFPRODUSENT
  VEREISTE VIR LIDMAATSKAP:

  Produseer minstens 5 (vyf) ton wyndruiwe in ʼn SADC- land en / of lewer dit aan ʼn kelder vir die maak van wyn, spiritualieë of sap, as ʼn geregistreerde SAWIS-lid.

  FOOIE:

  Aansluitingsfooi: Geen voor 30 Junie 2018
  Jaarlikse fooi: onder oorweging van Julie 2019.

  NEEM KENNIS:

  Vinpro-lidmaatskap is nie aan ’n drankkwota gekoppel nie.

  AANSOEKE & NAVRAE:

  Tel: 021 276 0458, E-pos: member@vinpro.co.za

  APPLICATION FOR MEMBERSHIP
  WINE GRAPE PRODUCER
  MEMBERSHIP REQUIREMENT:

  Produce at least 5 (five) tons of wine grapes in a SADC country and / or deliver it to a cellar for the production of wine, spirits or juice, as a registered SAWIS member.

  FEES:

  Application fee: None before 30 June 2018
  Annual fee: under consideration from july 2019.

  PLEASE NOTE:

  Vinpro membership is not linked to a liquor quota of any kind.

  APPLICATIONS & ENQUIRIES:

  Tel: 021 276 0458, E-mail: member@vinpro.co.za

 • BESONDERHEDE / DETAILS
 • BESONDERHEDE VAN REGSENTITEIT VERTEENWOORDIGER (INDIEN ENTITEIT):
  DETAILS OF LEGAL ENTITY REPRESENTATIVE (IF ENTITY):
 • HEG AFSKRIFTE VAN DIE VOLGENDE DOKUMENTE AAN, WAAR VAN TOEPASSING:
  ATTACH COPIES OF THE FOLLOWING DOCUMENTS, WHERE APPLICABLE:
  REGSENTITEIT: / LEGAL ENTITY:
 • Laai die resolusievorm af, onderteken en laai bo op (LAAI AF) / Download the resolution form, complete and submit above (DOWNLOAD)
 • Sertifikaatvan inlywing / Certificate of incorporation
 • Stigtings-verklaring / Founding statement
 • Trustakte / Deed of Trust
 • Vennootskaps-ooreenkoms / Partnership agreement
 • INDIVIDU / INDIVIDUAL
 • ID Dokument/ ID Document
 • SAWIS
  INLIGTING / INFORMATION
 • Plaasnaam/Farm name:
 • KELDERINLIGTING / CELLAR INFORMATION
 • ONDERTEKENING / SIGNATURE
 • Ek verklaar dat die inligting verstrek, waar en juis is. Indien die aansoek deur die direksie goedgekeur word, onderneem ek in my persoonlike hoedanigheid, of as verteenwoordiger van ’n regsentiteit, om my/ons te onderwerp aan die bepalings van die Akte van Vinpro, ingesluit die organisasie se waardes en om alle reëls/verpligtinge na te kom. Verder, gee ek/ons toestemming dat inligting wat betrekking het op hierdie aansoek of my/ons toekomstige lidmaatskap status, by SAWIS aangevra mag word.
  I hereby declare that the information herein is true and correct. If my/our application is approved by the board I, in my personal capacity, or as representative of the legal entity, undertake to subject myself/ourselves to the provisions of the MOI of Vinpro, including the organisation’s values and to adhere to all the rules/obligations thereunder. Furthermore, I/we give permission that information concerning this application or my/our future membership status, may be requested from SAWIS.